‘วราวุธ’ โชว์ผลงานเด่นปี 64 พร้อมลุยปี 65 ด้วย ‘ทส. ยกกำลัง เอ็กซ์’ วาง 2 เป้าหมาย สร้างเศรษฐกิจครัวเรือน-เศรษฐกิจใหม่สังคมคาร์บอนต่ำ

4 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) แถลงภายหลังเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 19 ปี และการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ทั่วประเทศ โดยโชว์ผลงานเด่น ปี 2564 ภายใต้นโยบาย "ทส.หนึ่งเดียว" และ "ทส.ยกกำลังสองบวกสี่" พร้อมเดินหน้าทำงานต่อปี 2565 โดยชูนโยบาย "ทส.ยกกำลัง X"

"ทส." โชว์ผลงานเด่นปี 64 พร้อมลุยปี 65 ด้วย ทส. ยกกำลัง เอ็กซ์

โดยนายวราวุธ กล่าวว่า แม้ในปีที่ผ่านมาจะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การทำงานภายใต้นโยบาย "ทส.หนึ่งเดียว" และ "ทส.ยกกำลังสองบวกสี่" ไม่เคยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้กับชุมชน ภายใต้โครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ไปแล้วกว่า 3.6 ล้านไร่ เร่งแก้ไขปัญหาส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต จำนวน 101,354 คำขอดำเนินการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จำนวน 407,655 ไร่

 

นายวราวุธ ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถลดจุดความร้อนได้กว่าร้อยละ 50 ด้านงานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช จันทบุรี และตราด ด้วยมาตรการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น รวมระยะทางกว่า 11.1 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม 7 ขาแท่น สำรวจถ้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดัย จำนวน 15 ถ้ำ อนุรักษ์โครงกระดูกวาฬอำแพง และการขอรับรองสถิติโลก "ไม้ตาก" ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก รวมทั้งการประกาศจัดตั้ง “อุทยานธรณีชัยภูมิ” จ.ชัยภูมิ เป็นอุทยานธรณีแห่งที่ 7 ของประเทศ การประกาศให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ”เป็นแห่งที่ 3 ของประเทศ และการได้รับการรับรองให้ “ดอยเชียงดาว” เป็น “พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก” เป็นแห่งที่ 5 ของประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. โชว์ผลงานเด่นปี 64 พร้อมลุยงานต่อปี 65 ชูนโยบาย "ทส.ยกกำลังเอ็กซ์"

สำหรับก้าวต่อไปในปี 2565 นายวราวุธ เผยว่า จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน การใช้ทรัพยากรจะเกิดความคุ้มค่าสูงสุดเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับชุมชน ภายใต้นโยบาย “ทส. ยกกำลังเอ็กซ์” มองไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เดินหน้า 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 


เป้าหมายที่ 1 การสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง  ประกอบด้วย การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ คทช. และพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดตั้งป่าชุมชน การปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และการป้องกันไฟป่า รวมทั้งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับประเทศไทย เพื่อการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อเสริมรายได้ให้กับชุมชนรอบพื้นที่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรการ ขาว-เขียว-เทา การจัดแบ่งระบบกลุ่มหาด การสร้างความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำรวจและจัดทำแผนการจัดการสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อปท. ที่มีสถานการณ์รุนแรง และประสานให้มีเตาเผาขยะติดเชื้อครอบคลุมทุกจังหวัด การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำผิวดินและการพัฒนาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ คทช. พื้นที่โครงการในพระองค์และโครงการพระราชดำริ และพื้นที่แล้งซ้ำซาก

"ทส." โชว์ผลงานเด่นปี 64 พร้อมลุยปี 65 ด้วย ทส. ยกกำลัง เอ็กซ์

และเป้าหมายที่ 2 การมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) และสังคมคาร์บอนต่ำ ประกอบด้วย การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การจัดทำ Environment Map ส่งเสริมการประเมินมูลค่าทรัพยากรและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งการจัดทำระบบบัญชีเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดทำผังภูมินิเวศระดับภาคเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่รองรับและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำให้ครบทุกภูมิภาค ภายในปี 2570 รวมทั้ง การพัฒนาระบบ Digital Platform และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ จะยังคงมุ่งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งต่อถึงคนในรุ่นอนาคต และเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนให้กับชุมชนเพื่อความสุขของคนไทยและการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

"ทส." โชว์ผลงานเด่นปี 64 พร้อมลุยปี 65 ด้วย ทส. ยกกำลัง เอ็กซ์