กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ จ.สมุทรปราการและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เริ่มภารกิจแรกนำระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่านมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 ตุลาคม 2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ คพ. ให้การสนับสนุน จ.สมุทรปราการ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหามลพิษ และได้เร่งรัดให้ดำเนินการโดยด่วน การช่วยเหลือประชาชนช้าไม่ได้ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ ซึ่ง คพ.ได้รับทราบความประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่จะขอใช้ท่อรวบรวมระบบน้ำเสียจากโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษพื้นที่ จ.สมุทรปราการ มาใช้ในการระบายน้ำในพื้นที่ออกสู่ทะเลเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้ จ.สมุทรปราการ มีการเจริญเติบโตทั้งอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม  ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุข มีภาพแวดล้อมดี เป็นเรื่องดีที่ คพ.จะให้การสนับสนุน ปัจจุบัน คพ. มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน จ.สมุทรปราการ 6 สถานี และยังมีสถานีตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ความร่วมมือกันจะนำไปสู่การการแก้ไขปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า บันทึกความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาของประชาชนอันเกิดจากมลพิษและภัยพิบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในเชิงรุกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ สอดรับกับสภาพปัญหาและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในการดำเนินการแรกจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ คือ แนวคิดการนำระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่านมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

ด้านนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ที่ได้มอบหนังสือรับทราบการใช้ประโยชน์ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่าน พร้อมให้การสนับสนุนในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหามลพิษ  ซึ่งการใช้ประโยชน์จากท่อระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการคลองด่านที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ทำให้รัฐไม่ต้องเปลืองเงินงบประมาณในการสร้างใหม่ และจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที

ทส.ใช้บ่อบำบัดคลองด่านแก้น้ำท่วมเปิดทางระบายน้ำลงทะเล