svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปทุมธานี แจ้งเตือน ปชช.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

30 กันยายน 2564

จังหวัดปทุมธานี แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะเขตอำเภอสามโคก และอำเภอเมือง เตรียมความพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง ขณะที่จังหวัดติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

30 กันยายน 2564 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกหนังสือ ด่วนที่สุด หลังได้รับแจ้งถึงปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำป่าสัก คาดว่ามีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อีกทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลลงเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อน

ปทุมธานี แจ้งเตือน ปชช.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (C.29A) ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อยู่ในอัตราประมาณ 3,000-3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยอาจจะทำให้กระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่นอกคันกั้น อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อความปลอดภัยและเตรียมการล่วงหน้า

 

จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมทั้ง เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เตรียมความพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปทุมธานี แจ้งเตือน ปชช.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ทางจังหวัดปทุมธานี จะติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งประสานเพื่อเตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

 

 

 

ปทุมธานี แจ้งเตือน ปชช.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ปทุมธานี แจ้งเตือน ปชช.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ปทุมธานี แจ้งเตือน ปชช.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา