เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษาประกาศขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP จาก 60% เป็น 70%

วันนี้ (28 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 

ราชกิจจาบุเบกษาประกาศขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP 70%
 

โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน2564 จึงยกเลิกความใน (1)ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ” ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

สำหรับการประกาศขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ในครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่เห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จากเดิมไม่เกิน 60% เป็น 70%  ต้องไม่เกินร้อยละ 70 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาลและไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง เป็นไปตามในมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆ อย่างน้อยทุกสามปี (อ่านต่อรายละเอียด) 

ราชกิจจาบุเบกษาประกาศขยายสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP 70%