svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯ "ชาญชัย แสวงศักดิ์" เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

25 กันยายน 2564
2.5 k

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ชาญชัย แสวงศักดิ์" เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด

วันนี้ (25 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปิยะ ปะตังทา เป็นประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามประกาศลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น

เลือก นายชาญชัย แสวงศักดิ์  ปธ.ศาลปกครองสูงสุดคนใหม่
 

โดยที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 27 กันยายน 2564 เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด

โปรดเกล้าฯ "ชาญชัย แสวงศักดิ์" เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

โปรดเกล้าฯ "ชาญชัย แสวงศักดิ์" เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน