svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

21 กันยายน 2564

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ให้เหมาะสมกับมาตรการ ของ ศบค. เริ่ม 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

21 กันยายน 2564 นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ พร้อมเปิดให้บริการเดินรถตามแนวทางการผ่อนปรน และรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็วในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ การรถไฟฯ จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 18 ขบวน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนเวลา สถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ และขบวนรถจะไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด โดยเริ่มเปิดให้บริการเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 

สายเหนือ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 4 ขบวน    
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 7/8 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10  กรุงเทพ - เชียงใหม่ – กรุงเทพ

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

สายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 8 ขบวน    
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/40 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ 
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32  กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 83/84    กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 85/86    กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
 - ขบวนรถเร็วที่ 139/140   กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
 - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24   กรุงเทพ - อุบลราชธานี – กรุงเทพ
 - ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 71/72  กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 2 ขบวน 
- ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - ชุมทางทุ่งสง - กรุงเทพ ปรับเป็น กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ 

การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง การรถไฟฯ เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับการเดินทาง

นายนิรุฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม 8 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 2 ขบวน สายตะวันออก
เฉียงเหนือ 4 ขบวน  สายใต้ 2 ขบวน และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม 20 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 4 ขบวน  สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน  สายใต้ 4 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน  สายแม่กลอง 4 ขบวน  พร้อมทั้ง ยังคงเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่นแก่ประชาชน
ทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสตามปกติอีกด้วย


ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย