ก.ล.ต.ร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ ดัน เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ เข้าจดทะเบียนในตลาดรอง หรือ LiVE Exchange เพื่อระดมทุนในตลาดทุนของเอสเอ็มอี ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

15 กันยายน 2564 นางรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้สร้างตลาดแหล่งเงินทุน “แคปปิตอล มาร์เก็ต ฟอล ออล” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนและระดมทุนให้กับธุรกิจทุกประเภท ครอบคลุมไปยังผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

 

ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการออกหลักเกณฑ์ รองรับการระดมทุนในตลาดทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ควบคู่กับการให้ความรู้และวิธีการระดมทุนผ่านตลาดทุน เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดหรือ เอสเอ็มอี-พีพี ของบริษัทจำกัด และปรับปรุงการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ระดมทุนผ่านเอสเอ็มอี-พีพีและคราวด์ฟันดิงจำนวน 83 ราย มูลค่าระดมทุนรวม 795 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การระดมทุนในตลาดทุนครอบคลุมกิจการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ก.ล.ต. ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ หรือ SME-PO นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดรอง หรือ LiVE Exchange โดยพิจารณาผ่อนปรนหลักเกณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสม และยังคงหลักการเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2564

 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจสตาร์ทอัพ ประมาณ 3 ล้านราย และมีการจ้างงานถึง 12.7 ล้านคน