background-defaultbackground-default
นายกฯ ต่ออายุ 19 กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรีอีก 1 วาระ "นิพิฏฐ์-เสกสกล" ได้ไปต่อ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ นายกฯ ลงนามต่ออายุ 19 กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรีอีก 1 วาระ ผู้ช่วยคนดัง "นิพิฏฐ์-เสกสกล" ได้ไปต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วานนี้ (6 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ความว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 19 ราย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีจึงให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ดังนี้

นายกฯ ต่ออายุ 19 กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรีอีก 1 วาระ "นิพิฏฐ์-เสกสกล" ได้ไปต่อ

นายกฯ ต่ออายุ 19 กก.ผู้ช่วยรัฐมนตรีอีก 1 วาระ "นิพิฏฐ์-เสกสกล" ได้ไปต่อ
 

1.นายประสาน หวังรัตนปราณี 2.นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี 3.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 4.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 5.นายสากล ม่วงศิริ 6.นายสรรเสริญ สมะลาภา 7.นายนราพัฒน์ แก้วทอง 8.พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ณ อยุธยา 9.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ 10.นายธีระยุทธ วานิชชัง 11.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ 12.นายทวี สุระบาล 13.นายทศพล เพ็งส้ม 14.นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา 15.นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 16.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 17.นายอภิวัฒน์ ขันทอง 18.นายชื่นชอบ คงอุดม 19.นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 7-18 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ลำดับที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด