เป็นประเด็นในสังคมและมีกรณีตัวอย่างหลายคดีสำหรับการกระทำผิดของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะล่าสุดกรณี “ถุงดำอดีตผู้กำกับโจ้” ล่าสุดราชกิจจาฯ ได้ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติ 7 ข้อมีผลบังคับใช้วันนี้แล้ว

(วันนี้ 2 ก.ย. 64) ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจเนื้อหาสำคัญ 7 ข้อหลักที่ข้าราชการตำรวจพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ได้แก่

 

1.  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ

และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของ

การนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 

2.ชื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้วยความโปร่งใส ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่

มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงสังคม สิ่งแวตล้อม สิทธิมนุษยชน

เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

เปิด ”จริยธรรมตำรวจ” 7 ข้อ  เริ่มบังคับใช้วันนี้วันแรก!

 

3.กล้าตัดสินใจและยื่นหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กลาคัดค้านและดำเนินการ

แก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ไม่ยอมกระทำ

ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโตยมิชอบ ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุน

แก่ผู้ประพฤติผิตกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจ

กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน และต้องวางตัวเป็นกลางในฐานะผู้รักษากฎหมาย

ในกระบวนการยุติธรรม

 

4.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ร่วมมือ ร่วมใจ

และเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างสรรค์ให้เกิตประโยชน์สุขแก่สังคม

 

5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว

เที่ยงธรรม ทันต่อสถานการณ์ คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นที่ตั้ง

รักษาผลประโยชน์ของรัฐ มีมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากล พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่น

ในระบบการทำงานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนตัวยความเต็มใจ เปีดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

เหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เปิด ”จริยธรรมตำรวจ” 7 ข้อ  เริ่มบังคับใช้วันนี้วันแรก!

6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรม  ปราศจากอคติ โดยยึตถือความเสมอภาค

และไม่เลือกปฏิบัติโดยการไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจส่วนตัวต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

อันเนื่องมาจากชาติกำเนิด เพศ ศาสนาหรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา

ความเห็นทางการเมืองหรือความเห็นอื่น เคารพในศักตี๋ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และพึงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง

 

7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชน

ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้

และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการเคารพกฎหมาย และมีวินัย

 

โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (2 ก.ย. 64 ) เป็นต้นไป

 

เปิด ”จริยธรรมตำรวจ” 7 ข้อ  เริ่มบังคับใช้วันนี้วันแรก!