svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

พาณิชย์เสริมแกร่งดัน OTOP บุกตลาดออนไลน์

กรมพัฒน์ฯ เสริมพลังผู้ประกอบการ OTOP สร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายทั่วประเทศ ดันบุกตลาดออนไลน์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากยุคใหม่

6 กันยายน 2564 นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย แต่ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการทุกระดับ ทำให้ พฤติกรรมผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปอย่างมาก โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยนิยมเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้ออนไลน์เป็นช่องทางการตลาดอันดับ 1 ของผู้ประกอบการทุกประเภท กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ จึงได้ปรับรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้หันมาดำเนินธุรกิจผ่านการตลาดออนไลน์มากขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งรายเดิมและรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึง เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ในรูปแบบ Omni-Channel ภายใต้แคมเปญ ‘Powered by DBD : เสริมพลังผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’ โดยจัดกิจกรรม ‘จัดหาแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายออฟไลน์และออนไลน์’ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

พาณิชย์เสริมแกร่งดัน OTOP บุกตลาดออนไลน์

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์สู่การเป็น Smart Digital OTOP เน้นส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดอบรมบ่มเพาะให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์มือใหม่ และหลักสูตรนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ผ่านการพัฒนาเป็น Smart Digital OTOP รวมทั้งสิ้น 447 ราย 
    

กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง (OTOP Seller Success Story) โดยให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ต้นทาง ถึง ปลายทาง และอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชนผู้ประกอบการ OTOP เพื่อให้ชุมชนสามารถต่อยอดจำหน่ายสินค้าไปยังช่องทางออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีชุมชนใน 6 ภูมิภาค รวมจำนวน 14 ชุมชน ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ชุมชนเข้มแข็ง 
    

กิจกรรมที่ 3 จัดหาและพัฒนาแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ โดยดำเนินการสำรวจแหล่งจำหน่ายที่มีศักยภาพทั้ง 77 จังหวัด กว่า 300 แห่งทั่วประเทศ มาพัฒนาต่อยอดให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ต้นแบบ ให้เป็นช่องทางกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายที่ผ่านการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง รวมทั้ง ได้คัดเลือกแหล่งจำหน่าย OTOP ต้นแบบที่ดีที่สุด จำนวน 15 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จ
    

ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กิจกรรมที่ 4 เชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 
              
- จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการตลาด จำนวนกว่า 400 ราย กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ Modern Trade ผู้จัดจำหน่าย Trader/Buyer อาทิ คิงเพาเวอร์ เซ็นทรัล บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ ซีพีออลล์ ฯลฯ และแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา จำนวนกว่า 200 ราย เกิดการจับคู่ธุรกิจ จำนวนมากกว่า 300 คู่ธุรกิจ และสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท    
                    

- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับ e-Marketplace แพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบกิจการขนส่ง และสถาบันการเงิน รวมจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ Lazada Shopee Grab Lnwshop ธนาคารกรุงไทย GiZTIX Kerry express Inter express 360 Truck และหางาน 11 ล้อ ผลักดันและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 200 ร้านค้า เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านช่องทาง  www.otopsmart.com ภายใต้แคมเปญ ‘ช้อปของไทย ใช้ของดี’ โดยคาดว่าจะสามารถสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 20 ล้านบาท
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนไทย ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ แพลตฟอร์มออนไลน์ www.otopsmart.com รวมถึง ช่องทางจำหน่ายของผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง และช่วยประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชุมชน ผลักดันตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานประเทศให้เข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5950 อีเมล : [email protected] และ www.dbd.go.th