นายเกียรติพงศ์ ประธานกรรมการสรรหา ประกาศรายชื่อ ว่าที่บอร์ดกสทช.ใหม่ ครบ 7 คนแล้ว หลังปิดแสดงวิสัยทัศน์จากผู้สมัคร 78 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 กันยายน 2564 นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ออกหนังสือรับรองรายชื่อ ผู้สมัครกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 และมาตรา 14/2 รวมทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านที่สมัครตามมาตรา 6 และที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนดตามมาตรา 14/1 ที่จะเป็นกรรมการ กรรมการ กสทช. ในแต่ละด้าน ด้านละหนึ่งคน

 

ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียงถึงสองในสามของจำนวนทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาและให้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 15 และมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


 

ปรากฏผลตามบัญชีรายชื่อในแต่ละด้าน ดังนี้

1.ด้านกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ


2.ด้านกิจการโทรทัศน์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต


3.ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ


4.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์


5.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ นายต่อพงศ์ เสลานนท์


6.ด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกสทช. ดังนี้

-ด้านกฎหมาย คือ ร้อยโท ดร.ธนกฤษฎ์ เอกโยคยะ
-ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

 

เปิดรายชื่อ 7 บอร์ด กสทช. ใหม่ หลังแสดงวิสัยทัศน์รวม 3 วัน

เปิดรายชื่อ 7 บอร์ด กสทช. ใหม่ หลังแสดงวิสัยทัศน์รวม 3 วัน