ธ.ก.ส. ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ (GECC) ประจำปี 2564 ในระดับก้าวหน้า จำนวน 22 สาขา และระดับพื้นฐาน จำนวน 142 สาขา สะท้อนคุณภาพของการให้บริการแก่ประชาชน ในการเป็นหน่วยงานรัฐที่มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 กันยายน 2564 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center (GECC) ประจำปี 2564 เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของการให้บริการแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี อีกทั้งมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. มีสาขาที่ผ่านการตรวจประเมินในระดับก้าวหน้า จำนวน 22 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงราย สาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย สาขาแพร่ จังหวัดแพร่ สาขาจอมทอง สาขาฝาง สาขาพร้าว สาขาแม่แจ่ม สาขาแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเกาะคา สาขาเถิน สาขาสบปราบ สาขาห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สาขานาน้อย สาขาปัว สาขาสันติสุข จังหวัดน่าน สาขาดอกคำใต้ สาขาบ้านต๋อม สาขาพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สาขาตาก จังหวัดตาก และสาขาหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นและ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน อีกจำนวน 142 สาขา
 

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. มุ่งยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นสถาบันการเงินที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการทางการเงินแบบครบวงจร เพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกประเภท และพร้อมเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างภาคเกษตรไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ Better Life. Better Community. Better Pride.

 

ธ.ก.ส. ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน GECC บริการสะดวก-รวดเร็ว