ขนส่ง คลายล็อก เปิดสำนักงานทุกแห่ง ให้บริการด้านใบขับขี่ และกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสนง.จองคิวล่วงหน้า เพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ตั้งแต่วันนี้ ระบุ ใบขับขี่หมดอายุและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถ ขยายถึง 31 ธ.ค.เว้นการต่ออายุการใช้รถ 9 ปีเป็น 12 ปี

2 กันยายน 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่อนคลายให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จึงผ่อนคลายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) และผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่าน แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue คุมเข้มมาตรการงดการอบรมที่ สำนักงานขนส่ง สำหรับการขอรับและต่ออายุใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิด เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดใด ที่ต้องปฏิบัติตาม ประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้

ทั้งนี้การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อควบคุมและป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน ด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.64 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้ว ในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม เมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “ได้สิทธิจองใหม่” ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตามลำดับต่อไป

 

สำหรับมาตรการเยียวยา ผู้ที่ใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี วันที่ 10 เม.ย.- 31 ธ.ค.64 ประกอบด้วย

 

1.ใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

 

2.ใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ ส่วนกรณีเป็นใบขับขี่ชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชา ที่ขบ. กำหนดไว้ จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชม. ได้รับสิทธิ์เยียวยาเป็นอบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้

 

3.ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น

ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ผลประกอบการดำเนินการด้านใบขับขี่ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบขับขี่และใบอนุญาต เป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

 

การให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ณ สำนักงานขนส่ง เปิดให้บริการปกติ โดยดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับ ช่วงเวลางดให้บริการ เช่น โอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ ได้ขยายระยะเวลาให้ดำเนินการจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64 โดยเจ้าของรถไม่ต้องชำระค่าปรับ ส่วนการตรวจสภาพรถ ให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่ถึงกำหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจำปี หรือครบกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพตามรอบ 3 เดือน หรือ 4 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-31 ธ.ค.64

 

แต่ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งต้องนำรถเข้าตรวจสภาพตามเดิม โดยยังคง “งดการออกหน่วยเคลื่อนที่” ด้านทะเบียนภาษีรถ และใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน (Shop Thru for Tax) หรือศูนย์บริการร่วม ส่วนในเขตจังหวัดอื่นสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด