รองผู้ว่าฯเลย มอบธงฟ้าแก่นายอำเภอเมืองเลยและผู้นำชุมชน ตามโครงการ “หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19 จังหวัดเลย”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 สิงหาคม 2564  ณ  ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบธงตามโครงการ“หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19 จังหวัดเลย” หรือ หมู่บ้านสีฟ้า แก่นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน


     
นายศิริวัฒน์ พินิชพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ยังคงพบผู้ติดเชื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชาวจังหวัดเลย ทั้ง 14 อำเภอ 918 หมู่บ้าน 89 ตำบล และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน 50 ชุมชน ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเลย ได้มีการตระหนักถึงผลกระทบของการติดเชื้อโควิด - 19 ทั้งด้านการดำรงชีวิต และความไม่ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด – 19 ได้ ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จึงได้มีการพูดคุยหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กติกาการอยู่ร่วมกันภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 จึงทำให้เกิด “หมู่บ้านสีฟ้า” ขึ้น

มอบธงฟ้าผู้นำชุมชน เดินหน้าหมู่บ้านปลอดโควิด
  

สำหรับการบริหารของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ของ “หมู่บ้านสีฟ้า” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการค้นหาและปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ การสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการภายใต้คำสั่ง/ประกาศของจังหวัดเลย อย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบัน จังหวัดเลยได้ดำเนินการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน สีฟ้าปลอดโควิด – 19 ได้ครบทั้งหมด 819 หมู่บ้าน 50 ชุมชน แล้ว

มอบธงฟ้าผู้นำชุมชน เดินหน้าหมู่บ้านปลอดโควิด
 

ด้านนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวถึงความเป็นมาของหมู่บ้านสีฟ้าหรือหมู่บ้านเข้มแข็งชุมชนปลอดโควิด – 19 ว่า จากที่ ศบค. เคยประกาศโดยใช้สีเป็นตัวแบ่งความรุนแรงซึ่งจังหวัดเลยก็อยู่ในกลุ่มสีแดง เมื่อคณะกรรมการ ศบค. ของจังหวัดเลย พิจารณาดูแล้วจังหวัดเลยของเราอาจจะไม่ได้เป็นสีแดงทั้งจังหวัดเมื่อมองลึกไป ปรากฏว่ามีอีกหลายหมู่บ้านที่ไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

มอบธงฟ้าผู้นำชุมชน เดินหน้าหมู่บ้านปลอดโควิด

เราจึงไปถอดบทเรียนว่าทำไมหมู่บ้านเหล่านั้นถึงไม่มีคนติดเชื้อจนได้พบว่าในหมู่บ้านนั้นมี 1.ผู้นำเข้มแข็ง 2. ประชาชนมีกติการ่วมกัน 3. มีภาคีในหมู่บ้านให้ความร่วมมือ  4.ถ้ามีคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้องแจ้งให้ผู้นำทราบ  ซึ่งนำข้อมูลจากหมู่บ้านเหล่านั้นมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด - 19 และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับหมู่บ้านที่มีคนติดโควิดแต่รักษาหายแล้วก็สามารถเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้เช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) จะมีการเดินทางไปพบปะผู้นำหมู่บ้านเพื่อมอบธงหมู่บ้านสีฟ้า ให้ทั้ง 14 อำเภอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านต่อไป

โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ