ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นักการเมือง และอดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งก่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทยในปี 2557 - 2562

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่อเล่น ตู่ เป็นนักการเมืองและนายทหารบกชาวไทย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งก่อรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทยในปี 2557 ถึง 2562 
เกิด: 21 มีนาคม 2497 จ.นครราชสีมา
ดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 
(3 ปี 364 วัน)

ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
22 พฤษภาคม 2557 – 16 กรกฎาคม 2562
(5 ปี 55 วัน)

ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน
เริ่มดำรงตำแหน่ง 
24 สิงหาคม 2557
รักษาการ: 22 พฤษภาคม – 24 สิงหาคม 2557
(6 ปี 364 วัน)

ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

ประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การศึกษา: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (พ.ศ. 2528), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พ.ศ. 2519)
บิดา/มารดา: ประพัฒน์ จันทร์โอชา, เข็มเพชร จันทร์โอชา
พี่น้อง: ปรีชา จันทร์โอชา
คู่สมรส: นราพร จันทร์โอชา (สมรส พ.ศ. 2527)
บุตร: ธัญญา จันทร์โอชา, นิฏฐา จันทร์โอชา

อาชีพ
นักการเมือง, ทหารบก

ทรัพย์สินสุทธิ
128.6 ล้านบาท (ยื่น ป.ป.ช.ปี 2557)

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรก
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นับแต่นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาร่วม 6 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2563
ฝ่ายค้านยื่นอภิปราย 
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์
3.นายวิษณุ เครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี
4.นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รมว.ต่างประเทศ
5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รมว.มหาดไทย
6.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสภา มีการลงมติไว้วางใจ หรือไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 6 คน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
จำนวน ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุม 323 
ไม่ไว้วางใจ 49
ไว้วางใจ 272
งดออกเสียง 2 

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี
3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
5.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
6.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7.นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
8.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงมติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
จำนวน ส.ส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุม 481
ไม่ไว้วางใจ 206
ไว้วางใจ 272
งดออกเสียง 3

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งที่ 3
วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564
1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ภูมิใจไทย) 
3.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกะทรวงคมนาคม (ภูมิใจไทย) 
4.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประชาธิปัตย์)
5.นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลังประชารัฐ) 
6.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พลังประชารัฐ)
ลมมติ 4 กันยายน 2564
ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ในขณะนี้ 480 เสียง เสียงโหวตที่จะผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจ ต้องเกินกึ่งหนึ่ง คือ 240 เสียง