กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรและผู้สนใจด้านกล้วยไม้ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ “ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้ไทย” ผ่าน Facebook Live เพจประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 สิงหาคม 2564 เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงที่มาของการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพภายในประเทศว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตกล้วยไม้ของไทยเป็นอย่างมาก ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลง จากปี 2562 จำนวน 2,654 ล้านบาท เหลือ 1,741 ล้านบาท ในปี 2563 และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากนโยบายตลาดนำการผลิต และนโยบายตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านกล้วยไม้ พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้น โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ภายในปี พ.ศ.2565 กล้วยไม้ไทยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการพัฒนากล้วยไม้คุณภาพ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ทุกประเภทและทุกสกุล รวมทั้งมูลค่าการส่งออก และมูลค่าหน้าสวนที่เกษตรกรจะสามารถจำหน่ายได้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ทั้งประเภทกล้วยไม้ตัดดอก กิ่ง และต้นกล้วยไม้ การดูแลสวนและต้นกล้วยไม้ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง พัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลาย และตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้ และวิธีการนำเสนอสินค้าอีกด้วย

เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

“การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกกล้วยไม้ทั่วโลก ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถส่งออกกล้วยไม้ไปต่างประเทศได้ ส่วนในช่วงที่ส่งออกได้นั้นก็พบปัญหาค่าระวางในการส่งออกมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงไม่สามารถแข่งขันในด้านต้นทุนได้  ประกอบกับตลาดภายในประเทศผู้บริโภคก็มีกำลังซื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจำเป็นต้องกระตุ้นความต้องการซื้อของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าสินค้า และขยายช่องทางตลาดของกล้วยไม้คุณภาพภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งมีแนวทางสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านกล้วยไม้ฯ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกล้วยไม้คุณภาพภายในประเทศ หรืองานถ่ายทอดสดออนไลน์ “ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้คุณภาพเชื่อมโยงกับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อโดยตรง สร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายกล้วยไม้คุณภาพผ่านระบบออนไลน์ ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ของรัฐบาล และตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนารูปแบบการนำไปใช้ประโยชน์ ที่หลากหลายของกล้วยไม้คุณภาพ รวมทั้งพัฒนารูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขายผ่านระบบออนไลน์ และการขนส่งในรูปแบบของธุรกิจออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและลดความสูญเสียจากการขนส่ง นำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

เกษตรฯ ชวนพลิกวิกฤตสู่โอกาสสร้างรายได้ "กล้วยไม้ไทย"

ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้คุณภาพและผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ จะแบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญ ได้แก่ การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสื่อสารให้เกษตรกรและผู้สนใจด้านกล้วยไม้ได้รับรู้ และเข้าใจถึงนโยบายด้านกล้วยไม้ของภาครัฐ รวมถึงการแนะนำพันธุ์กล้วยไม้เด่น และเทคนิคการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ให้มีคุณภาพในสังคมเมือง รวมไปถึงการนำเสนอคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ความรู้ อาทิ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ คุณพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร อ.วีนัส วัฒนะพงษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการอบรมระยะสั้น หลักสูตร การพัฒนาตลาดกล้วยไม้ในยุค Disruption ผ่าน Application Zoom โดยเป็นหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านสถานการณ์ตลาดกล้วยไม้ แนวทางสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจกล้วยไม้ออนไลน์ การสร้างแบรนด์และเทคนิคการขายผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการบริหารจัดการสินค้าและการขนส่งกล้วยไม้ในธุรกิจออนไลน์ ซึ่งมีผู้สมัครล่วงหน้าเต็มจำนวน 100 คนแล้ว พร้อมร่วมช้อปสินค้า “Flash Sale” กล้วยไม้ลูกผสมหลากสีสัน ที่ส่งตรงจากสวนเกษตรกร และกล้วยไม้หายาก ในราคาพิเศษเฉพาะช่วงการไลฟ์ และช็อปสินค้าอีกหลากหลายจาก www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และผู้ร่วมชมการถ่ายทอดสดยังมีโอกาสร่วมสนุกในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล “ต้นกล้วยไม้หลากสีสัน คุณภาพดี” นำไปปลูกฟรี! ที่บ้านอีกด้วย


กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจติดตามรับชมการถ่ายทอดสดรายการ “ครบเครื่องเรื่องกล้วยไม้ไทย” ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/pr.doae/