ส.อบจ.โคราช ยกมือผ่านฉลุย งบประมาณรายจ่ายปี 2565 กว่า 2,622 ล้านบาท นายก อบจ. ย้ำจัดสรรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั้ง 32 อำเภอและใช้งบเพื่อประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นายรักชาติ  กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา จัดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 อบจ.นครราชสีมา มีระเบียบวาระทั้งสิ้น 5 วาระ โดยมีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมรองนายก ฯ และสมาชิกสภา อบจ.ฯ 45 คน จากจำนวนทั้งหมด 48 คน หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้สถานที่จัดการประชุมใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เคยเป็นสนามแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ กำหนดให้ผู้ติดตามและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนชมการถ่ายทอดผ่านระบบกล้องวงจรปิดด้านนอกและทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ส.อบจ.โคราช ยกมือผ่านฉลุยงบ 2,622 ล้านบาท

 

ในระเบียบวาระที่ 4 นางยลดา นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เสนอญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบจ.นครราชสีมา งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ได้ตั้งงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 2,622,444,600 บาท แยกเป็นงบกลาง 143,994,640 บาท งบบุคลากร 1,376,125,500 บาท งบดำเนินงาน 693,073,300 บาท และงบลงทุน 409,250,960 บาท ส่วนสถานการณ์คลัง มีเงินฝาก 4,326,375,671 บาท เงินสะสม 4,225,746,734 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 819,635,633 บาท รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 133 โครงการ รวม 76,497,086 บาท และรายการที่ได้กันเงินไว้โดยไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 775 โครงการ รวม 542,943,715 บาท และเงินกู้คงค้าง 41,343,000 บาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นขอให้ ส.อบจ.นครราชสีมา โปรดพิจารณา บรรยากาศการอภิปรายเป็นไปอย่างราบรื่น ส.อบจ.45 คน เห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าว
ส.อบจ.โคราช ยกมือผ่านฉลุยงบ 2,622 ล้านบาท

 

นางยลดา นายกอบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2565 กว่า 2,622 ล้านบาท ของ อบจ.ฯ  ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีงบบริหารจัดการมากที่สุดในภูมิภาค โดยจัดสรรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ 32 อำเภอและการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นซื้อวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” จำนวน 1 แสนโดส การรับผู้ป่วยกลับมารักษาภูมิลำเนาเดิม จัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว ฯลฯ ที่สำคัญเงินทุกบาทสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้

โดย - เกษม ชนาธินาถ