กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนนสาย ตง.004 ถนนเชิงสะพานข้ามคลองพิกุล จ.ตรัง ส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

20 สิงหาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.004 ถนนเชิงสะพานข้ามคลองลำพิกุล ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยได้ก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วง กม. 0+550 ถึง 3+000 ระยะทางรวม 2.450 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว 

ทางหลวงชนบทลาดยางถนนเชิงสะพานข้ามคลองพิกุล จ.ตรัง แล้วเสร็จ ทางหลวงชนบทลาดยางถนนเชิงสะพานข้ามคลองพิกุล จ.ตรัง แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท สนับสนุนการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบทลาดยางถนนเชิงสะพานข้ามคลองพิกุล จ.ตรัง แล้วเสร็จ

ทางหลวงชนบทลาดยางถนนเชิงสะพานข้ามคลองพิกุล จ.ตรัง แล้วเสร็จ