“จุรินทร์” เคาะ “ยุทธศาสตร์มันสำปะหลังชาติ” เตรียมเสนอ ครม.ขอ 6,811 ล้าน ประกันรายได้มันปี 3 ตั้งเป้าไทยครองความเป็นผู้นำด้านการค้าและการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (20 ส.ค.64) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังวานนี้ (19 ส.ค. 2564) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 3 โดยเหมือนปี 1 และ ปี 2 ยกเว้นระยะเวลาการรับสิทธิ์ของเกษตรกรที่จะครอบคลุมอย่างทั่วถึงมากขึ้น กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ “เท่ากับปีที่ผ่านมา” คือ มันสำปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ไม่ซ้ำแปลงผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชย ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2565 และแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยว นับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาชดเชยส่วนต่าง 1 ธันวาคม 2564 – 1 พฤศจิกายน 2565 ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2566 วงเงินงบประมาณ 6,811 ล้านบาท

 

นอกจากนั้นเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน 4 โครงการ ที่จะเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง และ โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง และเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ที่ตกหล่น ของเกษตรกรที่มีวันเพาะปลูกก่อน 1 เมษายน 2563 และเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 1 ธันวาคม 63 จำนวน 8 หมื่นกว่าราย และเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ เดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ก.ย. 64 เป็น สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มี.ค. 65 เห็นชอบค่าขนส่งเพิ่มเติมภายใต้กรอบวงเงินค่าท่อนพันธุ์เดิมที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม. จำนวน 24.8 ล้านบาท โดยใช้กรอบวงเงินเดิมที่เคยได้รับอนุมัติ

 

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปี 2564 – 2567 ถือว่าเป็นเรื่องระดับชาติ การทำเป็นยุทธศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ วิสัยทัศน์ คือ ไทยต้องครองความเป็นผู้นำด้านการค้าและการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 1. มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 3% 2. ราคามันสำปะหลังภายในประเทศมีเสถียรภาพและเป็นธรรม และ 3. เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรค CMD ให้เชื้อแป้งสูงและมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 5 ตันภายในปี 2567