พลิกปูมหลังชีวิตราชการ สาธิต รังคสิริ โดยป.ป.ช.ไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ให้กับบริษัทเท็จรวม 25 บริษัท และถูกศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต

นายสาธิต รังคสิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2525 และสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2529 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อดีตอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งในหน้าที่อื่น ๆ อาทิ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารบรรษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

 

นายสิธิต เป็นอธิบดีกรมสรรพากร คนที่ 22 (2553-2556) แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59 (20 ธ.ค.2551 – 9 ส.ค.2554) มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และนายสาธิต เป็นอธิบดีกรมสรรพากร ในช่วงคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 (9 ส.ค.2554 –22 พ.ค.2557) มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยตำแหน่งสุดท้ายในชีวิตราชการคือ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

 

นายสาธิต ได้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ให้กับบริษัทเท็จรวม 25 บริษัท และเงินที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้มีการนำไปซื้อทองแท่งมูลค่า 179 ล้านบาท ซึ่งนายสาธิต มีการเร่งรัดคืนภาษีให้บริษัทเท็จ และไม่ให้มีการตรวจสอบบริษัทดังกล่าว

ต่อมา วันที่ 16 ก.พ.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตําแหน่ง

 

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้มีคําสั่งลงโทษไล่ นายสาธิต รังคสิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พ้นจากตําแหน่งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พลิกปูม สาธิต รังคสิริ ก่อนโดนคุกตลอดชีวิต