"ประวิตร วงษ์สุวรรณ" นั่งหัวโต๊ะถกคณะอนุกรรมการฟื้นฟูคลองแสนแสบ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้กลับมาสวยงาม-น้ำสะอาด-ปลอดภัยต่อการสัญจร พร้อมเสนอ 84 โครงการสำคัญ เข้าที่ประชุมครม.ต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 สิงหาคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบ Video Conference

 

โดย พลเอกประวิตร ได้กำชับ สทนช. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนา ฟื้นฟูคลองแสนแสบ และการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ กทม. กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จทันตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีการปรับแผนรองรับตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ และชุมชนคนริมคลองที่ได้ร่วมมือ ร่วมพัฒนาแม่น้ำลำคลอง ที่ผ่านมาด้วยดี

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เร่งขับเคลื่อนแผนงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือจัดการตะกอนท้องคลอง การสร้างเขื่อนแนวคลอง การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการบำบัดน้ำเสีย การแก้ไขปัญหาการรุกล้ำริมคลอง การจัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น การติดตั้งกล้อง CCTV ทุกท่าเรือ การใช้เรือไฟฟ้าแทนเรือน้ำมันดีเซล การกำจัดสิ่งกีดขวางและการระบายน้ำ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม "เยาวชนรักษ์น้ำ คืนความใสให้ลำคลอง" ให้ต่อเนื่อง ต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคลองแสนแสบเป็นเส้นทางโดยสาร เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถรองรับการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกใน กทม.ได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมามีความสวยงาม น้ำใสสะอาด และการสัญจรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เป็นคลองระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กทม. และ ปริมณฑล ได้อีกด้วย  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมคลองแสนแสบ ซึ่งมีจำนวน 84 โครงการ และจะได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป