ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ รวม 21,379 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 20,895 ราย ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 484 ราย ผู้ป่วยสะสม 685,821 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วย 22,172 ราย หายป่วยสะสม 468,478 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 212,926 ราย เสียชีวิต 191 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่รวม 21,379 ราย  หายป่ว ย 22,172 ราย เสียชีวิต 191 ราย