กรมที่ดิน ตอบแล้วพ.ร.ฎ.กำหนดเขตร์สร้างทางรถไฟหลวง 2642 ถูกยกเลิกตามพ.ร.ฎ.2464 ม.1 ม.3 ให้การรถไฟแสดงเขตที่ดินมาใหม่ ย้อนศรเหตุใดรถไฟฯ ไม่ฟ้องเพิกถอนโฉนด 3466 และ 8564 ตามความเห็น อสส.

 

การทวงคืนสมบัติแผ่นดิน ของการรถไฟ ถือเป็นประเด็นร้อน โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทำหนังสือที่ รฟ1/1911/2564 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในพื้นที่เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ และขอให้อธิบดีกรมที่ดิน แจ้งผลการพิจารณาให้ รฟท.ทราบภายใน 90 วัน แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว รฟท.จะใช้สิทธิทางศาลต่อไป

 

ส่วนนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เปิดเผย "เนชั่นออนไลน์" ว่า ได้รับหนังสือคำตอบจากกรมที่ดิน  หลังทวงถามไปที่ มท.1 ว่าเมื่อไหร่จะสั่งให้กรมที่ดิน เพิถอนโฉนดที่ออกโดยมิชอบตามคำพิพากษาศาลฎีกา

 

โดยกรมที่ดิน มีหนังสือลงวันที่ 27 ก.ค. 64 ลงนามโดยนายอำนวย พิณสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมที่ดิน ถึง ประธานสร.รฟท. กรณีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศ ไทยบริเวณเขากระโดง จ.บุรีรัมย์  ดังนี้ 

 

ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ สร.รฟท. 795/2564 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร้องเรียนต่อรมว.มหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ขอให้พิจารณาดำเนินการ ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 842 -876/2560 ลงวันที่ 16 ก.พ.2560 และที่ 8019/2561 ลงวันที่ 22 พ.ย.2561 ว่าที่ดิน

ตามแผนที่เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ - งาน 80  ตารางวา เป็นที่ดินของการรถฟแห่งประเทศไทย จึงขอให้ดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งหมดที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น

 

กรมที่ดินขอเรียนว่า สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้กรมที่ดิน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งกรณีดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กรมที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฎว่า พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตร์สร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมา ถึง อุบลราชธานี พศ.2462 ได้ถูกยกเลิกตามมาตรา 1 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินแลอสังหริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดสร้าง พ.ศ.2464 และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ต้องจัดซื้อนั้นมีระบุไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ และให้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกาฯ นั้น กรมที่ดิน จึงได้แจ้งให้การรถไฟฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

 

1. แผนที่แสดงเขตที่ดินของการรถไฟแผ่นดินสายนครราชสีมา ถึง อุบลราชธานี ตอนแยกที่ย่อยศิลา ตำบลเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ กิโลเมตรที่ 375 - 650 เป็นแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินแลอสังหริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดสร้าง พ.ศ.2464 หรือไม่ หากเป็นแผนที่แนบท้ายขอให้แจ้งกรมที่ดินทราบด้วย หากไม่ใช่แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ขอให้การรถไฟฯ จัดส่งแผนที่ให้กรมที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณา

 

2. กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณทางแยกเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กรมที่ดินจำนวน 11 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณา นั้น จากการตรวจสอบไม่ปรากฎรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือซื่อผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินรวมทั้งหมายเลขโฉนดที่ดินและ/หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์จะให้กรมที่ดินดำเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อย่างใด 

ไม่จบ!! ศึกชิงที่ดินการรถไฟเขากระโดง

ไม่จบ!! ศึกชิงที่ดินการรถไฟเขากระโดง
 

 

อย่างไรก็ตาม ตามบัญชีดังกล่าวปรากฎหมายเลขระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม ระวาง 5638 IV 9452, 9454, 9456, 9652, 9654, 9656 มาตราส่วน 1 : 4,000 จำนวน 6 ระวาง กรมที่ดิน จึงได้จัดสร้างระวางแผนที่ดังกล่าวเพื่อให้การรถไฟฯ ถ่ายทอดแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ.2464 รวมทั้งรายละเอียดตำแหน่งที่ดินตามบัญชีรายชื่อที่การรถไฟฯ ส่งให้กรมที่ดินลงในระวางแผนที่ พร้อมทั้งลงนามรับรองท้ายระวางแผนที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

 

ทั้งนี้ เพื่อกรมที่ดิน จะได้ตรวจสอบกับรูปแปลงที่ดินที่กรมที่ดินมีอยู่ในฐานข้อมูล เพื่อจะได้พิจารณาว่าที่ดินแปลงใดต้องดำเนินการตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป เพื่อเหตุที่การรถไฟ ได้จัดซื้อที่ดินแล้ว

อนึ่ง กรณีสำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีคำวินิจฉัยให้การรถไฟฯ ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ตำบลอิสาณ อำเกอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น กรมที่ดิน ได้ขอทราบเหตุผลที่การรถไฟฯ ไม่ดำเนินการฟ้องคดีเพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อจะได้ใช้ประกอบการออกคำสั่งตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต่อไป

ข่าว/ภาพ : เนชั่นออนไลน์