ศาลปกครองกลาง ยกฟ้อง "เอ๋ ชนม์สวัสดิ์" ยื่นฟ้อง นายก อบจ.สมุทรปราการ ขอให้ยกเลิกคำสั่งชดใช้เงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลโดยมิชอบ ศาลชี้นายก อบจ.สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย 9 แสนกว่าบาท ชอบแล้ว

ที่ศาลปกครอง ศูนย์ราชการ ฯ ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีต นายก อบจ.สมุทรปราการ ผู้ฟ้องคดี ขอศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งนายก อบจ.สมุทรปราการ ที่ให้ผู้ฟ้องต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่นายชนม์สวัสด์ ผู้ฟ้องคดี อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จ.สมุทรปราการ  

 

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ อบจ.สมุทรปราการ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจ.สมุทรปราการ ตามโครงการพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาไปสู่ความเป็นอาชีพ จำนวน 18,462,000 บาท  เมื่อปี พ.ศ.2555 โดยเป็นการจ่ายให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอล จ.สมุทรปราการ เอฟซี และทีมสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ยูไนเต็ด ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และเป็นการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ทีมสโมสรฟุตบอลทั้ง 2 ทีมเท่านั้น

 

ไม่ได้เป็นการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเป็นส่วนรวม ไม่ใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทรปราการ ที่จะตั้งงบประมาณอุดหนุนได้ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ทีมสโมสรฟุตบอลตามโครงการดังกล่าว จึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทรปราการ ที่จะอนุมัติเงินอุดหนุนตามบทบัญญัติของกฎหมายและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด


ศาลปกครองให้"เอ๋ ชนม์สวัสดิ์"ชดใช้เงินคืนอบจ.9แสน

ระหว่างเกิดเหตุพิพาท นายชนม์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สมุทรปราการ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความเห็น โดยไม่มีการทักท้วงหรือชะลอการเบิกจ่ายเพื่อทบทวนกรณีดังกล่าวแต่ประการใด  จึงเห็นได้ว่า นายชนม์สวัสดิ์ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบ และกลั่นกรองงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และไม่ใช้ความระมัดระวังที่ควรต้องกระทำในฐานะนายกอบจ. ในการตรวจสอบว่า โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

ศาลปกครองให้"เอ๋ ชนม์สวัสดิ์"ชดใช้เงินคืนอบจ.9แสน      
พฤติการณ์จึงถือได้ว่านายชสม์สวัสดิ์ ผู้ฟ้องคดี มีการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ อบจ.สมุทรปราการ ได้รับความเสียหาย การที่นายกอบจ.สมุทรปราการ มีคำสั่งให้นายชนม์สวัสดิ์ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ 5 ของความเสียหาย เป็นเงิน 923,100 บาท จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เหมาะสมแล้ว