เพชรบูรณ์ – ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ พระ กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มแรก เนื่องในคล้ายวันประสูต "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ" ที่ ม.ราชภัฏ ฯ มีเป้าหมายฉีดให้ได้ 3,200 คน

27 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารีฯ  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2564 ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ชาวเพชรบูรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2564 ซึ่งปรากฎว่า มีประชาชนชาวเพชรบูรณ์ที่อยู่ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระนักบวช และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนเดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มแรก
 

โดย นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เป็นโชคดีของชาวเพชรบูรณ์ ทางราชวิทยาลัยฯได้ประสานมายังจังหวีดเพชรบูรณ์ ซึ่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เป็น 1 ใน 5 สถาบันสมทบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวโรกาสวันราชสมภพของ ศจ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟัาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้พระราชทานวัคซีโนฟาร์มจำนวน 6,400 โดส โดยเป้าหมายการฉีดจำนวน 3,200 คนให้แก่ชาวเพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีการกระจายฉีดไปในกลุ่มผู้ที่ยัง ไม่มีโอกาสเข้าถึง วัคซีนได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระภิกษุสงฆ์และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มแรก
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มแรก

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวอีกว่า ทางโรงพยาบาลจัดบริการฉีดวัคซีนรวม 3 วัน ซึ่งในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเข็มแรก หลังจากนั้นอีก 3 สัปดาห์จึงจะให้บริการฉีดเข็ม 2 อย่างไรก็ตามในโอกาสต่อไป ถ้ามีวัคซีนอีกก็มีโอกาสจะจัดสรรมาให้ชาวเพชรบูรณ์ในโอกาสต่อไป

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มแรก

ภาพข่าว/ภาพโดย : สุนทร คงวราคม