พิจิตร - แม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร ที่แห้งขอดมานานกว่า 6 เดือน เริ่มมีปริมาณน้ำจากการระบายน้ำตอนบนลงในแม่น้ำยม ขณะที่ชาวนาในพื้นที่ติดกับแม่น้ำ เร่งทำนาให้ทันเก็บเกี่ยวก่อนน้ำหลาก

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ

 

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ที่ไหลผ่านอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เริ่มมีปริมาณน้ำ หลังจากก่อนหน้าแม่น้ำยมแห้งขอด ยาวนานกว่า 6 เดือน แต่ปัจจุบันกลับมีน้ำ เนื่องจากมีการระบายน้ำจากคลองบางแก้ว ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ลงสู่แม่น้ำยม ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านในอำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น จากที่เคยประสบปัญหาขาดน้ำก่อนหน้านี้ กลับมีปริมาณน้ำสูงขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดน้ำในแม่น้ำยมจนแห้งขอดมาเกือบ 6 เดือน

"แม่น้ำยม"คลายวิกฤติ หลังแห้งขอดมากว่า6เดือน-เกษตรกรเร่งทำนา

ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ติดกับแม่น้ำยม ต่างเร่งนำรถเครื่องจักรกลการเกษตรปรับพื้นที่ เร่งทำการปลูกข้าว โดยใช้น้ำจากแม่น้ำยม ที่เพิ่มขึ้นทำการเพาะปลูก เพื่อให้ทันกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฤดูน้ำหลากที่จะมาถึง 2-3 เดือนข้างหน้านี้

 

"แม่น้ำยม"คลายวิกฤติ หลังแห้งขอดมากว่า6เดือน-เกษตรกรเร่งทำนา