โฆษกกองทัพเรือ วอน ทุกฝ่าย อย่าได้นำการทำหน้าที่และความจำเป็น สร้างความเข้าใจผิดและแตกแยกในสังคม จากรายการงบประมาณที่ขอ ควรพิจารณาด้วยเหตุผล ย้ำ เข้าใจภาระงบประมาณของประเทศจึงได้เลื่อนการซื้อเรือดำน้ำ

วันนี้ (22 ก.ค.64) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ ที่ปรากฏรายการต่างๆ ในการพิจารณางบประมาณอยู่ในขณะนี้ ว่า รายการต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาโดยละเอียด อย่างถูกต้อง เปิดเผย และเป็นไปตามแนวคิดที่มีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ ในการป้องกันประเทศและอธิปไตยทางทะเล การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย ซึ่งกองทัพเรือต้องรับผิดชอบพื้นที่สองฝั่งทะเล อาณาเขตทางทะเลประมาณ 323,388.32 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบกที่มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร จึงต้องจัดกำลังทางเรือและอากาศยาน ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด เพื่อลาดตระเวนเฝ้าตรวจสอบ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในทะเลและเกาะแก่งต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จะทำให้เรือและอากาศยานสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ สถานภาพของเรือรบและอากาศยานที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ได้เสื่อมสภาพและสึกหรอมากกว่าปกติ ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ อีกทั้งเรือรบและอากาศยานส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกินเกณฑ์กำหนด รวมทั้งงบประมาณด้านปฏิบัติการของเรือรบและอากาศยานที่มีนักบินที่ได้รับแต่ละปีมีจำนวนจำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการโดยตรง ซึ่งการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สามารถสนับสนุนการลาดตระเวนตรวจการณ์ของเรือรบและอากาศยานที่มีนักบิน ทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติการบนอากาศได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น จะช่วยประหยัดงบประมาณ รวมทั้งยังเป็นการใช้บุคลากรที่เป็นนักบิน ช่างเครื่อง และสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าอากาศยานที่ไร้นักบิน อันเป็นการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นทุกรายการที่เสนอไปมีเหตุผลที่เหมาะสมรองรับ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการระบาดของโควิด-19 ประเทศมีภาระด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับมือ กองทัพเรือจึงได้ขอเลื่อนโครงการจัดหาเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ออกไปก่อน แต่ในส่วนของยุทโธปกรณ์อื่นๆ ที่เหลือ ยังคงมีความจำเป็น เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานในทะเล เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติและอธิปไตยของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นขอให้ทุกฝ่าย อย่าได้นำการทำหน้าที่และความจำเป็นเหล่านี้ ไปสร้างความเข้าใจที่ผิด หรือสร้างความแตกแยกในสังคม  เพราะความจำเป็นดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ไม่กระทบต่อภาระจำเป็นที่มีอยู่ หากทุกฝ่ายได้พิจารณารายละเอียดด้วยเหตุและผล มีความเป็นธรรมจากจิตใจ