Smart Farming เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้ยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่วิถีใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้พลังงานชุมชน การออกแบบและการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีการบริหารจัดการกิจการได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ในการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาด้านการปลูกพืช การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และต้นแบบ Smart Farming สำหรับคนพิการ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ และคนพิการในโครงการ


โครงการ IRPC Smart Farming เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานเทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชน โดยยึดหลัก ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป นำมาปรับใช้งานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรกรรม เพื่อนำไปสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนพัฒนาให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ลงนามออนไลน์ IRPC Smart Farming รวมกับ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

ลงนามออนไลน์ IRPC Smart Farming รวมกับ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

ลงนามออนไลน์ IRPC Smart Farming รวมกับ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

ขอบคุณภาพจาก https://www.irpc.co.th/sign-mou-irpc-smart-farming/