พิษณุโลก - ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก แห่รับบุตรหลานกลับบ้าน หลังโควิด-19 มีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้น หลังไปเรียน Online แทน

เช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้เดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้าน หลังจากผู้ปกครองได้ร้องขอให้ทางโรงเรียนส่งนักเรียนกลับบ้าน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรง และกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในเขต จ.พิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง


ผู้ปกครองแห่รับบุตรหลานกลับบ้านโดยที่ผ่านมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีข้อสรุปสั่งการให้สถานศึกษาและสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการเรียนการสอนแบบ Onsite ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -11 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นสถานที่ศึกษาที่มีนักเรียนพักประจำ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ผู้ปกครองแห่รับบุตรหลานกลับบ้าน


ผู้ปกครองแห่รับบุตรหลานกลับบ้านนายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ได้ประกาศการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ Onsite เป็นรูปแบบ Online เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและกระจายตัวมากขึ้นในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีปัจจัยบ่งขี้หลายประการที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีข้อสรุปสั่งการให้สถานศึกษาและสถาบันกวดวิชางดการเรียนการสอนแบบ Onsite ยกเว้นสถานที่ศึกษาที่มีนักเรียนพักประจำ ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ กรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้พักประจำในสถานศึกษาให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Online นั้น

ผู้ปกครองแห่รับบุตรหลานกลับบ้าน


ผู้ปกครองแห่รับบุตรหลานกลับบ้านโรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบ Onsite เป็นรูปแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -18.00 น. ซึ่งมีนักเรียนที่มีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน 724 คน และในช่วงการเรียน Online อยู่ที่บ้าน ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้ครูเตรียมความพร้อม เรื่องสื่อการเรียนการสอน ที่จะส่งมอบให้กับนักเรียน หากสามารถดำเนินการได้ทันให้ส่งมอบให้กับนักเรียนได้เลย หรือส่งมอบทางไปรษณีย์เป็นการภายหลัง


ผู้ปกครองแห่รับบุตรหลานกลับบ้าน