background-defaultbackground-default
"มหาดไทย" ออกคำสั่งด่วน กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่งด่วน ให้กรุงเทพฯและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจสอบ ปิดแคมป์คนงานทั้งหมด และ ติดตามตรวจสอบหากมีคนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าหมู่บ้านและชุมชน ต้องกักตัว 14 วัน ใช้มาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (28 มิ.ย.64) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ล่าสุด เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดอย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิ่งสำคัญเร่งด่วน คือต้องหารือวางมาตรการ ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน ให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว ตรวจสอบ จัดทำทะเบียน รวมทั้งวางระบบในการตรวจตรา เฝ้าระวังมิให้แรงงานออกนอกพื้นที่ที่ถูกปิดอย่างเด็ดขาด ต้องประเมิน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติด้วย

"มหาดไทย" ออกคำสั่งด่วน กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด


ขณะที่เขตชุมชน ต้องเข้าตรวจตราเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่ได้ประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เข้าตรวจคัดกรอง เชิงรุก และเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางสาธารณสุข กรณีพบแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มก้อนให้มีคำสั่งเพื่อดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว และเข้มงวด

"มหาดไทย" ออกคำสั่งด่วน กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) เน้นมาตรการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มข้น งดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดและออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด ต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้น

ขณะที่จังหวัดอื่น ๆ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้องถิ่น เพิ่มตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด รวมทั้งติดตาม ค้นหา และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนทุกราย กรณีที่พบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต ณ ที่พำนัก เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเด็ดขาด ให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน

"มหาดไทย" ออกคำสั่งด่วน กำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด