เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า พร้อมเดินหน้าสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ ในรูปแบบกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตามแผนการผลิต และความต้องการของเกษตรกรหลังจากขุดบ่อให้แก่เกษตรกร  

เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า


ล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ที่ประชุมได้รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) ดังนี้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 29,365 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรทั่วไป จำนวน 28,009 ราย และเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) จำนวน 1,356 ราย มีการจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล 14,061 ราย มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ 4 เวที ให้แก่เกษตรกร ทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการผลิต การรวมกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีการขุดสระเก็บกักน้ำ รอบที่ 1 จำนวน 18,196 ราย / 1,981 ตำบล ขุดเสร็จแล้ว 7,514 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10,682 ราย รอบที่ 2 จำนวน จำนวน 11,636 ราย / 1,673 ตำบล อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  

เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง และทันเวลา โดยเฉพาะการขุดสระเก็บกักน้ำ เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องปัจจัยการผลิตสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจะต้องนำไปหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาให้เหมาะสมตามแต่ละพื้นที่ต่อไป
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 35.6 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อไปดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้านพืช ได้แก่ กิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไม้ที่ให้ผลผลิต) เมล็ดพันธุ์พืชผัก และสมุนไพร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24,241 ราย ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม 2564  ทั้งนี้ เกษตรกรประมาณ 3,800 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชต่อไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า


สำหรับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเตรียมความพร้อม โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อปัจจัยการผลิต พร้อมกับสำรวจความต้องการเกษตรกร และรวบรวมความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืชของเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า

เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า

เกษตรเร่งรัดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ดันให้เสร็จตามเป้า

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด