สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลยจัดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย มีส่วนราชการ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการฟาร์ม ประชาชนและเกษตรกร ร่วมในพิธีจำนวนมาก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 มิถุนายน 2564  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย  นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด "จัดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย" ปีงบประมาณ  2564 มีส่วนราชการ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการฟาร์ม ประชาชนและเกษตรกร  ร่วมในพิธีจำนวนมาก 

ฝึกอบรมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อป้อนตลาดนายสุวัฒน์  มัตราช  ปศุสัตว์จังหวัดเลย  รายงานว่า  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563  เห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019  โดยให้แต่ละจังหวัด เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจังหวัดเลย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ จำนวน  4 โครงการ

ฝึกอบรมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อป้อนตลาดซึ่งได้รับการโอนเงินตามโครงการแล้ว จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จังหวัดเลย  25 ราย, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพื่อจำหน่าย  140  ราย  และ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่  280 ราย ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย จังหวัดเลย เป็นโครงการที่ - และสอดคล้องตามที่ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ในความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2563  เป็นต้นมา ตามแผนสินเชื่อชุมชนสร้างไทยของ ธ.ก.ส.. ในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 บาท/ปี ห้วงระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563-2565)  

การดำเนินการดังกล่าว มีกลุ่มเกษตรเข้าร่วมโครงการอนุมัติจ่ายเงินกู้แล้วไปแล้ว มากกว่า 37 ล้านบาท  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดเลย อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดเลยทั้ง  14 อำเภอ มีจำนวน กว่า 5,000  ราย โคเนื้อ กว่า 45,000 ตัว 

ฝึกอบรมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อป้อนตลาด

จึงได้เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อจำหน่าย จังหวัดเลย และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ดำเนินโครงการและการจัดฝึกอบรมเกษตรกร ในปีงบประมาณปี  2564 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดเลย14 อำเภอ จำนวน 140 คน การอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 70 คน ในระหว่างวันที่23-24 มิถุนายน 2564  โดยมีวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเกษตรกร   เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เช่น มีอัตราการตกลูกของฝูงสูงขึ้น  ตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มีอำนาจต่อรองด้านการตลาดและให้มีช่องทางการตลาดที่ชัดเจน โดยมีสัญญาการซื้อขายกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้แน่นอน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นที่ข้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออกโคเนื้อต่อไป

ฝึกอบรมเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อป้อนตลาด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด