ปลัด มท. ออกคำสั่งด่วน ยกเลิกคำสั่งเก่าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดหาวัคซีนให้พนักงาน-ครอบครัวของบริษัทเอกชนชื่อดัง ย้ำให้ยึดตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด

จากกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกเอกสารโทรสารลงวันที่ 17 มิ.ย. 2564 เรื่องให้กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัดทั่วประเทศจัดหาวัคซีนให้พนักงานและครอบครัวของบริษัทเอกชนชื่อดัง รวมกว่า 70,000 คน จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่ง ที่ มท 0230/ ว 3518 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีเนื้อหาระบุว่า
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตามเจตนารมณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท ) จึงแจ้งทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถือปฏิบัติตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ ว3497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด รวมทั้งข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
2. ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) รวมทั้ง การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ปลัด มท.สั่งยกเลิกคำสั่งเก่ากรณีให้ผวจ.ทั่วประเทศจัดหาวัคซีนให้พนง.บริษัทดัง