"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อมูลประกันภัยสำหรับ "วัคซีนทางเลือก" "ซิโนฟาร์ม" ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท .

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2564 "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อมูลประกันภัยสำหรับ "วัคซีนทางเลือก" "ซิโนฟาร์ม" ความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท หากได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน
จากข้อมูลวันที่ 15 มิ.ย.2564 "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดเผยว่ามีองค์กรที่ยื่นความประสงค์ขอรับ "วัคซีนตัวเลือก" "ซิโนฟาร์ม"  จำนวน 3,073 องค์กร จำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรร 478,610 คน ยอดองค์กรสะสม จำนวน 10,011 องค์กร และยอดจำนวนบุคคลที่องค์กรยื่นขอรับการจัดสรรสะสม 3,660,616 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดข้อมูลประกันภัย ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โคม่า-ตายรับ 1 ล้าน


สำหรับข้อมูลประกันภัย "วัคซีนทางเลือก" "ซิโนฟาร์ม" คุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด ซึ่งผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ เสียชีวิต รับ 1 ล้านบาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 30,000 บาท 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- อายุไม่เกิน 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
- ไม่จำกัดอาชีพ 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าวและชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)

เงื่อนไขความคุ้มครองที่สำคัญ
- หากได้รับผลกระทบจากวัคซีนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดจะครอบคลุมเป็นเวลา 1 ปี และไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งปิดระบบลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. เวลา 16.00 น. และไม่รับแก้ไขเอกสาร จำนวนการขอรับวัคซีนและข้อมูลใดๆ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป