แม่ฮ่องสอน -ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด-19 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ประกาศพื้นที่ตลาดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด-19 และมอบป้ายตลาดปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 โดยนางอ่อนศรี ศรีอัมพร เครือข่ายสื่อผู้นำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผวจ.แม่ฮ่องสอนลงนามสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่


 ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน และสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจร่วมกันพัฒนาดำเนินการขยายผลเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ คุ้มครองสุขภาพประชากรทุกกลุ่มอายุให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายคณะทำงาน และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่สนับสนุนการดำเนินการ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
ผวจ.แม่ฮ่องสอนลงนามสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่

    

  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.3 หมายความว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากบุหรี่ในอัตราที่สูง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการลดผู้บริโภคบุหรี่หน้าใหม่ การบำบัดฟื้นฟูผู้เลิกบุหรี่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และมีการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่และสิ่งเสพติด และส่วนราชการจะต้องเป็นแบบอย่างในการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด

ผวจ.แม่ฮ่องสอนลงนามสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่

ทั้งนี้ ที่น่าเป็นห่วง ปัจจุบันกำลังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องรวมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในตลาด ที่สาธารณะต่างๆ ต้องไม่มีการสูบบุหรี่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อปกป้องสุขภาพทุกคน ลดปัจจัยเสี่ยง เพราะการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยทำให้รับเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ และอาการจะทรุดอย่างรวดเร็ว
ผวจ.แม่ฮ่องสอนลงนามสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่


     ภายหลังพิธีลงนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ เพื่อร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกด้วย