สำนักงานปศุสัตว์เลย จัดหน่วยออกบริการ ตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคลัมปี สกิน ในโรงเรือน คอกสัตว์หลังการระบาดทุกอำเภอและตายแล้ว 1 ตัว ขณะเดียวกันได้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี-สกิน ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 พฤษภาคม 2564 นายสุวัฒน์  มัตราช  ปศุสัตว์จังหวัดเลย  กล่าวว่า  จากการระบาดของโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในพื้นที่จังหวัดเลยขณะนี้แพร่กระจายเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้ง 14 อำเภอ กับโคเนื้อ โคนม และ กระบือ   แยกเป็นโคเนื้อได้รับผลกระทบ 79 ราย จำนวนโคเนื้อ 583 ตัว โคนม 1 ราย   จำนวน 1 ตัว  สำหรับสถานการณ์สัตว์ที่เจ็บป่วยนั้น ประกอบด้วย  โคเนื้อ 161  ตัว  ตายแล้ว 1  ตัว   ส่วนโคนม  1  ตัว สำหรับกระบือยังไม่พบสัตว์เจ็บป่วย   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยเร่งดำเนินการจัดหน่วยสัตวแพทย์ออกไปบริการ ตรวจสุขภาพสัตว์ เพื่อควบคุม ป้องกัน รักษา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามคอกตามโรงเรือนสัตว์ทุกสัปดาห์ เช่น วันที่ 2 มิ.ย.2564  มีกำหนดการออกหน่วยที่บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ. เลย  

เลยประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้ายปศุสัตว์จังหวัดเลย  กล่าวอีกว่า  เนื่องจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน หลายพื้นที่ทั้งปศุสัตว์เขต 3, 4  และ เขต 7   และมีแนวโน้มที่โลกจะแพร่กระจายไปในวงกว้างซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบสวนโรคมาจากปัจจัยการเคลื่อนย้ายโคกระบือมีชีวิตจากพื้นที่เกิดโรคไปยังพื้นที่อื่นซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์เพื่อลดการแพร่ระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ. ศ. 2558 จังหวัดเลยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ดำเนินการเร่งด่วนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงนามออกเป็นประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี-สกิน (Lumpy skin disease : LSD )

เลยประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้าย

 

เพื่อให้ท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอของจังหวัดเลยเป็นเขตโรคระบาดชนิดโรค lumpy skin ในชนิดสัตว์โคกระบือและห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลหมู่บ้านทุกอำเภอการเข้าออกผ่านหรือภายในเขตโรคระบาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ 2558  ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ 2558 พร้อมกับประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเกษตรกรทุกหมู่บ้าน รับทราบเพื่ือถือปฏิบัติด้วยแล้ว

เลยประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ห้ามเคลื่อนย้าย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด