ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่อัตราค่าเคลื่อนย้าย-ดูแลรักษารถจอดริมทาง สูงสุดคันละ 5,000 บาท .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และมาตรา 42/1 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเคลื่อนย้ายยานพาหนะของตน ดังต่อไปนี้
(1) รถจักรยานยนต์ คันละ 500 บาท
(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท
(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 3,000 บาท
(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป คันละ 5,000 บาท
(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) คันละ 5,000 บาท
ข้อ 2 ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าดูแลรักษายานพาหนะที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ดังต่อไปนี้
(1) รถจักรยานยนต์ วันละ 200 บาท
(2) รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ วันละ 300 บาท
(3) รถยนต์ขนาด 6 ล้อ วันละ 500 บาท
(4) รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป วันละ 1,500 บาท
(5) ยานพาหนะอื่นนอกจาก (1) ถึง (4) วันละ 1,500 บาท

ข้อ 3 การนับเวลาตามข้อ 2 ให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดค่าเคลื่อนย้าย - ดูแลรักษา รถจอดริมทาง สูงสุดคันละ 5,000

ราชกิจจานุเบกษา กำหนดค่าเคลื่อนย้าย - ดูแลรักษา รถจอดริมทาง สูงสุดคันละ 5,000


ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด