จังหวัดพัทลุง โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแล้ว จำนวน 19 แปลง ซึ่งเป็นแปลงที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ เป็นเงินกว่า 43 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ขอเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 46 แปลง แบ่งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 20 แปลง กรมการข้าว จำนวน 12 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 11 แปลง กรมประมง จำนวน 2 แปลง และกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 แปลง ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัด ได้ประชุมพิจารณาโครงการฯ จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 29 เมษายน 2564 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 19 แปลง คงเหลือ 1 แปลง คาดว่าจะโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นี้

กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท


นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น

โดยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมและวงเงินที่เสนอขอเท่านั้น ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง ในการยกระดับแปลงใหญ่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต เช่น การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) การใช้ระบบบริหารจัดการน้ำ ด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่น การจัดการคุณภาพผลผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิต การจัดการคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการตลาด เช่น การสร้าง Brand การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่ตลาด ทั้งแบบ Online และ Offline ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การสร้างจุดรวบรวมและกระจายผลผลิต e-Marketplace
ในส่วนของภาคใต้ มี 13 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 207 แปลง (ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต) ไม่มีกลุ่มแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 125 แปลง กรมการข้าว จำนวน 42 แปลง กรมประมง จำนวน 15 แปลง การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 14 แปลง และ กรมปศุสัตว์ จำนวน 11 แปลง ปัจจุบันจังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ ระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 12 จังหวัด ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 198 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คงเหลือจังหวัดยะลาอีก 1 จังหวัด ที่ยังไม่ได้จัดการประชุมพิจารณาโครงการฯ ระดับจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

กลุ่มแปลงใหญ่พัทลุงปลื้ม ได้รับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ฯ แล้วกว่า 43 ล้านบาท

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ติดตามเร่งรัด กำกับดูแล ให้ทุกจังหวัดดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาของโครงการฯ ขณะนี้จังหวัดเร่งทำบันทึกข้อตกลงและโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการตรวจสอบ ติดตามให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด