เกษตรโคราช เดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รวมถึงส่งเสริมด้านการตลาด มีเกษตรกรเข้าร่วม 3,765 ราย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด มีงานทำ 1,674 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 พฤษภาคม 2564 นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ เพื่อติดตามการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละราย สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายสุโภค ควงขุนทด เกษตรอำเภอขามทะเลสอ ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า พื้นที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 








เดินหน้า 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่








นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในการติดตามความก้าวหน้าการขุดสระเก็บน้ำเพื่อปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอในวันนี้ อำเภอขามทะเลสอ มีเกษตรกรเป้าหมาย 74 ราย โดยในรอบแรกมีเป้าหมายขุดสระ 40 สระ และรอบ 2 จำนวน 34 สระ มีการดำเนินการขุดสระเก็บน้ำโดยใช้รูปแบบตามกรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งในทุกกิจกรรมจะมีเกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (เกษตรตำบล) จ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบล เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  








เดินหน้า 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่














ในวันนี้ติดตามการขุดสระเก็บน้ำเกษตรกร 3 ราย พื้นที่ตำบลขามทะเลสอ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจมากและดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ ทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาพื้นที่จุดเรียนรู้ในรูปแบบหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยหลังจากดำเนินการขุดสระเกษตรกรแต่ละรายแล้ว จะได้มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการตลาด ให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลต่อไป









เดินหน้า 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่















นายกังสดาลฯ กล่าวอีกว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการนี้จะสนับสนุนการขุดบ่อเก็บกักน้ำในพื้นที่เกษตรกร สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร ทำการเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ โดยขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ แล้ว 3,765 ราย ในพื้นที่ 254 ตำบล ทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา มีการจ้างแรงงานแล้ว กว่า 1,674 ราย .

เดินหน้า 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่