เทศบาลตำบลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ปิดตลาดสด ตลาดคิวรถเล็ก ตลาดเช้า และตลาดไนท์ 3 วัน เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วย 95 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 20 ราย ยังรักษาอยู่ 74 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 เมษายน 2564 นายบุญจันทร์  ทองแถม   ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ออกประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่อง ปิดตลาดสด, ตลาดคิวรถเล็ก, ตลาดเช้า และตลาดไนท์ เทศบาลตำบลประโคนชัย เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทย และหลายจังหวัดยังคงมีอัตราป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)               

ปิดตลาด 4 แห่ง ทต.ประโคนชัย ป้องกันโควิดระบาดดังนั้น เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลประโคนชัย อาศัยตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 จึงขอประกาศ ปิดตลาดสด, ตลาดคิวรถเล็ก, ตลาดเช้า และตลาดไนท์ เทศบาลตำบลประโคนชัย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564   หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564  โดยช่วงที่ปิดตลาดทั้ง 3 วันทางเทศบาล  และพ่อค้าแม่ค้าก็จะร่วมกันฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด 

ปิดตลาด 4 แห่ง ทต.ประโคนชัย ป้องกันโควิดระบาด

               

ทั้งนี้จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบมีผู้ป่วยจำนวน 95 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหายแล้ว 20 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 74 ราย

ปิดตลาด 4 แห่ง ทต.ประโคนชัย ป้องกันโควิดระบาด