นายกฯ เซ็นเลิกคำสั่งแบ่งงาน รมต.รับผิดชอบตามแนวคิดขับเคลื่อนไทยระดับจังหวัด จนกว่า "โควิด" คลี่คลาย ให้รองนายกฯระดับพื้นที่เขตตรวจราชการกำกับดูแล คาดตัดปัญหาความขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาล ปมเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายกฯเซ็นหย่าศึก ลดความขัดแย้ง หลังแบ่งพื้นที่ให้รัฐมนตรีดูแลข้ามถิ่น

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85 /2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบ แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการชับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 นั้น

โดยที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ทำให้การติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบ และประสานการขับเคลื่อนการพัฒนา ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการในระดับจังหวัด ก็ประสบปัญหาและอุปสรรค เพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆในขณะนี้ เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน

ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานนั้น สามารถกระทำไปตามภารกิจปกติได้อยู่แล้ว จึงควรชะลอการดำเนินการของรัฐมนตรีในระดับพื้นที่จังหวัด ตามข้อ 3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จะเห็นควรให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้กำหนดต่อไป

ในระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่ และอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการแต่ละเขตที่ได้มอบหมายไว้ก่อนแล้ว เป็นผู้กำกับดูแลโดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และอาจประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการเป็นการเฉพาะเรื่องและเป็นครั้งคราว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และข้อ 3 ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 85/2564 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการชับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการคาดกันว่าเหตุผลหนึ่งที่นายกฯมีคำสั่งดังกล่าว เพื่อเป็นการตัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล คือ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพลังประชารัฐ (พปชร.) เนื่องจากมีความไม่พอใจเรื่องพื้นที่รับผิดชอบที่ถูกเปลี่ยนแปลง