คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติลงคะแนนและนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สำหรับในอีสานมี 11 จังหวัด เตรียมเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564   ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่   และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี   ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา     โดยสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่  ตามมาตรา 104  พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   เนื่องจากพบบัตรเลือกตั้งปลอม   1 จังหวัด  1 หน่วยเลือกตั้ง คือ จ.กระบี่และสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่  ตามมาตรา 105  วรรคหนึ่ง  ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากจำนวนคนมาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป หรือบัตรเขย่ง จำนวน   37  จังหวัด 76 หน่วยเลือกตั้ง  สำหรับในพื้นที่ภาคอีสานมี 11 จังหวัดต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ คือ  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  บึงกาฬ  เลย สกลนคร  หนองคาย  อุดรธานี  บุรีรัมย์   สุรินทร์และนครราชสีมา

 

อีสาน 11 จังหวัดเตรียมเลือกตั้งเทศบาลบางหน่วยใหม่

 

อีสาน 11 จังหวัดเตรียมเลือกตั้งเทศบาลบางหน่วยใหม่

นอกจากนี้ นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอีก   23 จังหวัด คือ  สงขลา ระนอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี  อุตรดิตถ์  ตาก   สุโขทัยชุมพร  นครศรีธรรมราช  สระบุรี แพร่ จันทบุรี  ปทุมธานี นนทบุรี ขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก ลำปาง เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี และเชียงใหม่ ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว


        โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

อีสาน 11 จังหวัดเตรียมเลือกตั้งเทศบาลบางหน่วยใหม่


 

สำหรับขอนแก่น ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  84 แห่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนน  ออกเสียงลงคะแนน และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีใหม่  3 แห่ง  คือ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ไชย  อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น  


อีสาน 11 จังหวัดเตรียมเลือกตั้งเทศบาลบางหน่วยใหม่