จังหวัดอุบลราชธานีมีมติเห็นชอบ ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 23:00 น ถึง 04:00 น. ครอบคลุมทุกอำเภอ เริ่ม 28 เมษายน นี้ เป็นต้นไป และไม่มีเคอร์ฟิวใด ๆ ทั้งสิ้น ขณะผู้นำชุมชนมีมติปิดทางเข้า -ออก หมู่บ้านไปแล้ว 1 แห่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 ว่า หลังจากที่นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 13/2564 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อติดตาม สถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหา พิจารณาข้อสั่งการ และ มติเห็นชอบร่วมกันในหลายๆประเด็น ที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและการหามาตรการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาลดเสี่ยงผู้ป่วยโควิดรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  อุบลราชธานีมีมติงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี 4มติที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี งดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23:00 น ถึงเวลา 04:00 น ในวันรุ่งขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน นี้ โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป พร้อมไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง ไม่มีมาตรการปิดสถานที่ บางประเภทในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 15 ประเภท ไม่ปิดร้านสะดวกซื้อและร้านค้าเบ็ดเตล็ดแต่อย่างใด และมติที่ประชุมยังเห็นชอบในมาตรการคุมเข้มโควิด19 ของชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยผู้นำชุมชนได้มีการประชาคมร่วมกัน กำหนดล็อคดาวน์หมู่บ้าน เพื่อควบคุม มาตรการเข้มการแพร่ระบาดโควิด ปิดทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชนควบคุมกันเอง นับเป็น มาตรการของชุมชน กำหนดขึ้น ที่ควรแก่การยกย่อง 
อุบลราชธานีมีมติงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี 4อุบลราชธานีมีมติงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี 4อุบลราชธานีมีมติงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี 4ส่วนความก้าวหน้าการจัดสรรโควตาฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่ 4 จำนวน 9,490 ราย 14,360 โดสแล้ว และขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะทางรถยนต์ส่วนตัว /รถไฟ/สถานีขนส่ง/ และสนามบินอุบล เมื่อเข้าในพื้นที่หมู่บ้านให้ใช้แอพฮักอุบล100% และแบบฟอร์ม เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง การแพร่ระบาด ของผู้ป่วยโควิด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกดูแลบรรเทาทุกข์ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางและคนชราในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย 


อุบลราชธานีมีมติงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี 4สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  มีผู้ป่วยเพิ่ม 11 รายสะสม 203 ราย รักษาหาย 74 รายและยังคงรักษาอยู่ 129 ราย  สาเหตุผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอื่น จากสถานบันเทิง และคนในครอบครัวตามลำดับ และ มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่ม cluster แพร่กระจายอยู่ในกลุ่มระดับครอบครัวเพิ่มขึ้นในท้องที่ 16 อำเภอ โดยเฉพาะในอำเภอ พิบูลมังสาหารและอำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ด้านความก้าวหน้า การจัดเตรียมเตียงของผู้ป่วยโรงพยาบาลเฉพาะกิจ ยังคงมีเพียงพอ สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ในขณะนี้ 277 เตียง และ รพ.สนามอีกจำนวนมาก