ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โอนอำนาจรัฐมนตรีให้ "บิ๊กตู่" เป็นการชั่วคราว สั่งการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงฟื้นฟู ช่วยเหลือ พ่วงกฎหมาย 31 ฉบับ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวานนี้(27เม.ย.)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 27 เม.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 และให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
3. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561
4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456
5. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560
7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
8. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
10. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
12. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495
13. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530
14. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
21. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
25. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542
26. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
27. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
28. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
29. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509
31. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย
ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป