หนองบัวลำภูเอาจริงอีกจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อฯมีคำสั่งให้ทุกคนสวมแมสก์ทุกครั้งออกนอกบ้าน หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หลังมีผู้ป่วยโควิดสะสามแล้ว 23 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 27 เมษายน  2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  หลังจากที่ได้มีการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู และได้มีคำสั่งที่ ที่ 7/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ 9 ) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาใด้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น 
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้คิดเชื้อรายไหมได้เพิ่มจำนวน อย่างต่อเนื่อง สมควรกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การป้องกัน ควบคุมและยับยั้ง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเงิน  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระรัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การระบาดระลอกใหม่ เป็นคำสั่งที่ 9 ของจังหวัดหนองบัวลำภู 


โดยให้ ประชาชนต้องปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู สวมหน้ากากอนามัย(แมสก์)หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกต้องและถูกวิธี ทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก เมื่อไปในสถานที่ที่มีบุคคลอื่น หรือสถาน ชุมนุม โดยเฉพาะศาสนสถาน ตลาด ตลาดนัด ตลาดเทศบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการของบุคคล                                                                                                                                                                                       

หนองบัวลำภูประกาศแล้ว ออกนอกบ้านต้องใส่แมสก์ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หนองบัวลำภูประกาศแล้ว ออกนอกบ้านต้องใส่แมสก์ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท2. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 อาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติอโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 3. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (ศปก.อ) หรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลเมือง (ศปก.ทม) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ สื่อสาร วางมาตรการป้องกันควบคุมและกำกับ ดูแลให้สถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน โรงงาน โรงเรียน ดลาด ตาสนสถาน สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยเรื้อรัง และสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน และดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด (O-M-H-T-T-A) โดยเคร่งครัด 4. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กรมีผู้สูงอายุ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและ 5. ให้หน่วยงาน ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันหารือกำหนดมาตรการป้องกันโรค จากการจัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางประเพณี และต้องดำเนินการ ตามมาตรการที่ทางรายการกำหนดโดยเคร่งครัด (D-M-H-T-T-A) อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชซาชน และประโยชน์สาธารณะหากปล่อยให้เนิ่นข้าไป จะก่อผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

หนองบัวลำภูประกาศแล้ว ออกนอกบ้านต้องใส่แมสก์ ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท


สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในระลอกเดือน เมษายน 2564 ในขณะนี้ มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ 23 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 17 ราย และรักษาหายแล้ว 6 ราย ซึ่งขณะนี้เป็นพื้นที่สีส้มอยู่ในการควบคุมโรค