เพชรบูรณ์-กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง 20 นายกเทศมนตรีฯและรับรองสท.บางส่วน 4 แห่ง ในขณะที่อีก 5 ว่าที่นายกฯคาดเหตุรับรองล่าช้าอยู่ระหว่างพิจารณาข้อร้องเรียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 นายสุวิทย์  ศรีวงษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  โดยรับรองผลนายกเทศมนตรีจำนวน 20 คนและสมาชิกสภาเทศบาลครบทุกเขตจำนวน 21 แห่ง ดังนี้ 

1.นายกิตติ พั้วช่วย  นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และ ส.ท.เมืองหล่มสัก 18 คน 2.นายสมนึก สกุลวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลท่าพล และ ส.ท.ตำบลท่าพล 12 คน 3.นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ และ ส.ท.ตำบลหนองไผ่ 12 คน 4.นายประชา ทองรัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียงและ ส.ท.ตำบลนาเฉลียง 12 คน 5.นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทองและ ส.ท.ตำบลเฉลียงทอง 12 คน 6.นายเอนก ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา และ ส.ท.ตำบลบัววัฒนา 12 คน 7.นายอามินคาน ปาทาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโภชน์ และ ส.ท.บ้านโภชน์ 12 คน 8.นายศิลา สินไชย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อไทย และ ส.ท.ตำบลบ่อไทย 12 คน 9.นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว และ ส.ท.ตำบลตาลเดี่ยว 12 คน 10.นายมงคล อุทัยอ่วม นายกเทศมนตรีตำบลแคมป์สน และ ส.ท.ตำบลแคมป์สน 12 คน 11.นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน และ ส.ท.ตำบลชนแดน 12 คน 12.นายทวีสิน เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย และ ส.ท.ตำบลดงขุย 12 คน 13.นายอภิชาต เติมพรเลิศ นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย และ ส.ท.ตำบลศาลาลาย 12 คน 14.นางอุไรลักษณ์ รุ่งโรจน์อุดมผล นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และ ส.ท.ตำบลท่าข้าม 12 คน 15.นายไพรัช  พริ้งประยูร  นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง และ ส.ท.ตำบลวังโป่ง 12 คน 16.นายชัยชาญ ปัญญาพวก นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง และ ส.ท.ตำบลท้ายดง 12 คน 17.นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดและ ส.ท.ตำบลซับสมอทอด   12 คน 18.นางจินตนา  ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย และ ส.ท.ตำบลพุเตย  12 คน 19.นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด และ ส.ท.ตำบลโคกสะอาด 12 คน 20.นายโกวิท  โลเกศเสถียร  นายกเทศมนตรีตำบลสว่างวัฒนา  


กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง 20 นายกเทศมนตรีเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ยังมีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและเทศบาลตำบลนางั่วที่ กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลครบทุกเขตเลือกตั้ง คือ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทั้งสามเขตเลือกตั้ง จำนวน 18 คนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางั่ว ทั้งสองเขตเลือกตั้งจำนวน  12 คน ส่วนเทศบาลที่ กกต. ได้ประกาศผลการเลือกตั้งบางส่วน ประกอบด้วย 
1.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน 2.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชมภู เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชมภู เขตเลือกตั้งที่ 2 3.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่มเก่า เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คนและเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 2 คน 4.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสว่างวัฒนา เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 คนและเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 4 คน 
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าในส่วนของตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกจำนวน 5 คน และสมาชิกสภาเทศบาลบางส่วนที่ยังไม่ประกาศผลนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต. หากมีการประกาศผลเพิ่มเติมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป และขณะนี้ สำนักงาน ฯ ได้มีหนังสือประสานแจ้งหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับเลือกตั้งทราบแล้ว พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนแม้ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามผู้สมัครต้องยื่นเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง 20 นายกเทศมนตรีเพชรบูรณ์


รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ยังไม่มีการประกาศรับรองมีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์-นายเสกสรร นิยมเพ็ง, เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี-ด.ต.วัฒนพงษ์ เกิดพูล,  เทศบาลตำบลนางั่ว-น.ส.หนึ่งกมล เกิดดี , เทศบาลตำบลวังชมพู-นางเนตรนภา ศรีแห่งโคตร, และเทศบาลตำบลหล่มเก่า-นายจำรัส พูดคล่อง ส่วนสาเหตุที่ทำให้การประกาศผลการเลือกตั้ง 5 ว่าที่นายกเทศบาลต้องล่าช้านั้น สืบเนื่องจากสาเหตุใหญ่โดยยังมีข้อร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต. แต่ทั้งนี้ตามกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดให้ทาง กกต.จะต้องประกาศผลภายใน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง