จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศปิด งดให้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน ปราสาทพนมรุ้ง และเมืองต่ำ ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.- 9 พ.ค.64 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมระดม จนท.ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอุทยานฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 จังหวัดบุรีรัมย์  ปิดให้บริการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ และปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน    9 พฤษภาคม 2564 เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ตามประกาศของอธิบดีกรมศิลปากร เรื่อง ปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นชั่วคราว ทั้งนี้ตามที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ได้อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 และ (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ออกประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ ในท้องที่ที่รับผิดชอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ปิดชั่วคราว "ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ" ควบคุมแพร่ระบาดโควิดปิดชั่วคราว "ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ" ควบคุมแพร่ระบาดโควิด


 

นายจำลอง เหลื่อมทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  กล่าวว่า การประกาศปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำเป็นการชั่วคราวนั้น  เป็นไปตามนโยบายของกรมศิลปากร ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส covid-19 โดยช่วงที่ปิดเจ้าหน้าที่ก็จะมีการทำความสะอาด รวมทั้งฉีดยาฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบตัวปราสาทพนมรุ้งด้วย ขณะเดียวกันร้านขายของที่ระลึก และร้านค้าบนอุทยาน ก็ขอความร่วมมือให้ปิดด้วยเช่นกัน

ปิดชั่วคราว "ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ" ควบคุมแพร่ระบาดโควิด

ปิดชั่วคราว "ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ" ควบคุมแพร่ระบาดโควิด

ปิดชั่วคราว "ปราสาทพนมรุ้ง-เมืองต่ำ" ควบคุมแพร่ระบาดโควิด