เลย ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรมทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เป็นการชั่วคราว ป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564  นายพัฒนาการ รองชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอ.นาแห้ว  จ.เลย  กล่าวว่า   ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อพบเพิ่มขึ้นทุกวัน แพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่  7 เมษายน พ.ศ. 2564  เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(coronavirus disease 2019) (COVID -19) (ฉบับที่ 10) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้และสถานบริการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้น กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายปิดการท่องเที่ยวพักแรม

และจังหวัดเลยได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่  17 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว  สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ  อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อสั่งการ การป้องกันการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อาศัยอำนาจตามมาตรา  25 และมาตรา 35(4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จึงขอออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรมทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง


อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายปิดการท่องเที่ยวพักแรมทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ยังคงปฏิบัติงานตามปกติและตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 1942392498

อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายปิดการท่องเที่ยวพักแรม