กรมธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการ เฟส 2 ทำเลทอง ย่านถนนสุขุมวิท และต่างจังหวัด พร้อมเปิดจองบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ จ.นครราชสีมา เริ่ม 1 30 เม.ย. ศกนี้

30 มีนาคม 2564 ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุย่านทำเลทองที่อยู่ในความครอบครอง มาดำเนินการจัดสวัสดิการในลักษณะอาคารพักอาศัยรวม (คอนโด) เพื่อให้ข้าราชการได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง พร้อมขยายสิทธิการจองเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุให้ข้าราชการ 14 ประเภท และข้าราชการบำนาญ โดยในปี 2564 กรมธนารักษ์เตรียมเปิดให้จองสิทธิเข้าร่วมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ อีกจำนวน 12 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 1 แปลง ย่านถนนสุขุมวิท ลักษณะเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 28 ชั้น จำนวน 650 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 34 ตารางเมตรต่อห้อง กำหนดราคา 3 ระดับราคาตามความสูงของอาคาร ดังนี้  ชั้น 4-6  (3 ชั้น) 78 ห้อง ราคา  999,999 บาท / ห้อง   ชั้น 7-15 (9 ชั้น) 234 ห้อง ราคา 1,250,000 บาท / ห้อง  ชั้น 16-28 (13 ชั้น)   338 ห้อง ราคา 1,499,999 บาท / ห้อง และอีกจำนวน 11 แปลง ในต่างจังหวัดประกอบด้วยพื้นที่เชียงราย นครนายก อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ นนทบุรี นครราชสีมา และจันทบุรี โดยเป็นอาคารพักอาศัยรวม สูง 7 ชั้น จำนวน 76 ห้อง ขนาดพื้นที่ห้องพัก ประมาณ 40 ตารางเมตรต่อห้อง ราคาห้องละ 999,999 บาท

ธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส 2 ทำเลทอง

ธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส 2 ทำเลทอง

นายยุทธนา กล่าวต่อว่าข้าราชการสามารถจองสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ รวมทั้งสามารถจองข้ามเขตสถานที่ทำงานหรือภูมิลำเนาได้ ซึ่งในการพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้ที่มีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ก่อน โดยผู้จองสามารถเลือกจองได้เพียง 1 ห้อง เท่านั้น และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยจะต้องเตรียมเอกสารในการจองสิทธิให้พร้อม อาทิ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน และเอกสารยินยอมให้ต้นสังกัดหักเงินเดือน  สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการฯ นี้  เช่น ได้รับกรรมสิทธิ์ห้องพักอาศัย ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ตั้งโครงการฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี กรมธนารักษ์ผ่อนปรับอัตราค่าเช่าร้อยละ 25 จากอัตราปกติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่า สามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปเบิกตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตามระเบียบ 

ธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส 2 ทำเลทอง

ธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส 2 ทำเลทอง

ธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส 2 ทำเลทอง

นายยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ เฟส 2 กรมธนารักษ์ยังเปิดจองสิทธิเพื่อทดแทนผู้จองสิทธิเดิมบางส่วนที่สละสิทธิหรือไม่ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด ในโครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612  (บางส่วน) ตำบลหน่องสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ประมาณ 31- 1-89 ไร่  ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยแก่ข้าราชการ พนักงาน หรือบุคลากรของหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างขวัญกำลังใจ  และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 

ธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส 2 ทำเลทอง


นายยุทธนากล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า สำหรับโครงการทั้งสองโครงการดังกล่าวกรมธนารักษ์จะเปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 30 เมษายน 2564 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ และจองสิทธิได้ทางเว็บไซต์กรมธนารักษ์ www.treasury.go.th

ธนารักษ์เปิดจองสิทธิคอนโดข้าราชการเฟส 2 ทำเลทอง