เปิดรายชื่อ 11 ประเทศต้นทาง หากเข้าไทยหลังวันที่ 1 เม.ย. 64 ยังต้องมีมาตรการกักตัว 14 วัน เหตุพบการระบาดของเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์ ส่วนประเทศอื่นๆ มติศบค.ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน แต่ต้องตรวจเชื้อก่อน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ตามประกาศ ศบค.ใหญ่ ให้ประเทศไทยลดวันกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าไทย จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เป็นการลดอย่างมีข้อแม้ สำหรับคนต่างชาติทุกประเทศจะได้รับการลดวันกักได้ ต้องมีใบรับรองแผนยืนยันผลตรวจโควิด-19 ว่าไม่มีเชื้อ
แต่สำหรับประเทศที่พบข้อมูลระบาดวิทยาว่ามีการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ จะยังคงกักตัว 14 วันเท่าเดิมต่อไป ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนชาติใด แม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าการกลายพันธุ์จะทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมากขึ้นหรือไม่ แต่ต้องป้องกันไว้ก่อน
รายชื่อประเทศที่ผู้เดินทางมาจะต้องกักตัว 14 วัน ประกาศในเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค โดยอิงข้อมูลจากองค์กรนานาชาติและข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ตรวจพบ รวม 11 ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก ภูมิภาคแอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้
ซิมบับเว
บอตสวานา
แซมเบีย
เคนยา
รวันดา
แคเมอรูน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
กานา
ประเทศที่ตรวจพบเชื้อกลายพันธุ์ในสถานกักกันของประเทศไทย
- แทนซาเนีย
- โมซัมบิก